საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2010 წლის 27 დეკემბრის  ბრძანება N1–1/2044 „სახელმწიფოს ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოს 50%–ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით არსებული საწარმოების ლიკვიდაციის წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“,  მუხლი 3–ს  მე–2 ქვეპუნქტის საფუძველზე საწარმომ აუქციონზე გაიტანა გასაყიდად, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურის შ.პ.ს „ტყიბულინფორმის“ კუთვნილი ქონება.

აუქციონის სანახავდ გადადით ლინკზე,სადაც ნახავთ გასაყიდად გატანილ ქონებას და გაყიდვის პირობებს:
https://www.eauction.ge/Home/Search/W3sia2V5IjoiQ2F0ZWdvcnlJRCIsInZhbHVlIjowfSx7ImtleSI6IlNpbXBsZVNlYXJjaFR5cGUiLCJ2YWx1ZSI6IjEwMjAifSx7ImtleSI6IlNlYXJjaEFsbCIsInZhbHVlIjpmYWxzZX0seyJrZXkiOiJTaW1wbGVTZWFyY2hGaWxkIiwidmFsdWUiOiLhg5nhg5Dhg6Dhg5rhg50g4YOa4YOd4YOb4YOQ4YOr4YOY4YOhIOGDm-GDne/GDlOGDk-GDkOGDnOGDmCBONCJ9XQ==/1